História

TSS GRADE, a.s. - Trnavská stavebná spoločnosť

Začiatky spoločnosti siahajú až do roku 1990, ktoré boli charakteristické zváraním koľajníc a výhybiek pre železničné a električkové trate a spoluprácou so ŽSR na rekonštrukciách železničných tratí i vlečkových koľají.

Od roku 2000 spoločnosť pôsobila na stavebnom trhu pod obchodným názvom Trnavská stavebná spoločnosť, a.s.

V roku 2001 začala spoločnosť  s postupnou certifikáciou v systémoch riadenia kvality, enviromentu a bezpečnosti. V roku 2007 sa uskutočnila transformácia na integrovaný systém manažérstva.

Požiadavky na tento systém sú obsiahnuté v:

STN EN ISO 9001 - Systém manažérstva kvality,
STN EN ISO 14001 - Systém environmentálneho manažérstva a
STN OHSAS 18001 - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V rámci skvalitnenia riadenia stavebnej výroby bol v roku 2013 zavedený centralizovaný informačný systém RSV, ktorého cieľom je sprehľadniť proces zákazky a tým zefektívniť informačné toky zo strany našej spoločnosti s objednávateľmi a podzhotoviteľmi, čo má tiež pozitívny vplyv na udžiavanie vzájomných vzťahov.

Počas svojej existencie prešla viacerými zmenami, od zmeny obchodného mena spoločnosti Trnavská stavebná spoločnosť, a.s. na TSS GRADE, a.s. až po zmenu vlastníkov a štatutárov spoločnosti.