Politika spoločnosti

Politika integrovaného systému manažerstva

Cieľom spoločnosti TSS GRADE, a.s. je udržať si pevnú a stabilnú pozíciu v náročnom konkurenčnom prostredí slovesnkého stavebného trhu a zároveň svojou obchodnou činnosťou sa snaží presadiť aj mimo územia Slovenskej republiky, a to na území štátov strednej a východnej Európy.

Udržiavať partnerskú spoluprácu so zákazníkom pri poskytovaní produktov a rešpektovaním právnych iných požiadaviek zvyšovať úroveň v oblastiach:

Kvality

Pomocou systému manažérstva kvality ISO 9001 poskytovať naším obchodným partnerom produkty, ktoré uspokoja ich potreby a očakávania a vytvárať produkty, ktoré sú v regióne Slovenska uznávané a prijímané ako symbol vysokej kvality a profesionality.

Životného prostredia

Pri činnosti spoločnosti dbať na zhodu s legislatívnymi požiadavkami na prevenciu znečistenia, na ochranu prírodného bohatstva, surovín a energie, na prevenciu vzniku, minimalizácie a zhodnocovania odpadov, na zvyšovanie povedomia zamestnancov v oblasti životného prostredia a tiež aj u dodávateľov a zmluvných partnerov s cieľom nespôsobiť žiadne škody na životnom prostredí a tak spĺňať podmienky environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001.

Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Cieľom rešpektovania požiadavky STN OHSAS 18001 na bezpečnosť a ochranu zdravia našich zamestnancov je minimalizovať a predchádzať vzniku nebezpečenstiev a rizík.

Rovnosti a otázkach diskriminácie

TSS GRADE, a.s. je proti diskriminačným praktikám a postojom a prenáša túto zásadu do všetkých činností. Vynakladá úsilie k prevencii diskriminácie alebo nie rovnakého zaobchádzania voči zamestnancom, možným zamestnancom, dodávateľom, alebo zákazníkom bez ohľadu na pohlavie, pôvod, náboženské presvedčenie, vek, sexuálnu orientáciu, alebo handicap.

Naši zamestnanci sú oboznamovaní s integrovaným systémom manažérstva, rešpektujú ho pri výkone svojich činností a je im umožnený prístup ku všetkým informáciám a k ďalšiemu vzdelávaniu. Všetky užitočné návrhy a opatrenia v tejto oblasti sú akceptované a podporované.

Spoločnosť TSS GRADE, a.s. je schopná akceptovať všetky relevantné požiadavky našich obchodných partnerov v intenciách nášho integrovaného systému manažérstva.