"Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov" ukončené

Dňa 17. mája 2016 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie stavebného dielo pod názvom: „Odstránění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov“ do prevádzky.

Spoločnosť TSS GRADE, a.s. ako zhotoviteľ stavby zlepšila parametre časti železničnej trate, ktorá vedie z Veľkého Oseka cez Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové a Týniště nad Orlicí do Chocně.

V rámci stavby boli zrealizované úpravy železničného zvršku, nástupíšť, mostných objektov a dielčích prvkov trakčného vedenia. V celom úseku došlo k výmene celkom šiestich výhybiek za nové a k výmene betónových podvalov a koľajníc. Bola zabezpečená i úprava elektrického ohrevu výhybiek, čo prispeje k vyššej bezpečnosti a funkčnosti prevádzky, zvlášť v zimnom období. Obnovené bolo tiež traťové zabezpečovacie zariadenie a miestne káblové vedenie.

Hlavným cieľom projektu bolo uvedenie železničnej trate do technického stavu zodpovedajúceho európskym parametrom a štandardom. V súlade s globálnym cieľom prioritnej osi 3 Operačného programu Doprava, ktorým je zlepšenie železničnej dopravy mimo transeurópskej dopravnej siete TEN-T, bolo dosiahnuté zvýšenie dopravnej dostupnosti, zníženie prevádzkových nákladov a zaistenie kapacity dráhy a kvality železničnej prevádzky s výhľadom do budúcnosti.

Projekt bol v rámci Operačného programu Doprava spolufinancovaný z časti Európskou úniou z Fondu súdržnosti a z časti národného financovania prostredníctvom Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry.

"Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov" ukončené
"Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov" ukončené
"Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov" ukončené