Komplexná rekonštrukcia koľají

Táto činnosť je charakterizovaná výstavbou a prestavbou železobetónových mostov a priepustov na železničných tratiach a koľajových vlečkách vrátane odvodňovacích systémov súvisiacich s odvodnením železničného spodku na uvedených objektoch.

Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku predstavuje rekonštrukciu železničných tratí v staniciach i mimo nich a taktiež koľajových vlečiek.

Súčasťou prác na železničnom zvršku je i rekonštrukcia výhybiek, regenerácia drobných upevňovadiel a podvalov. Uvedené práce spravidla bývajú obsiahnuté v ťažkých a stredných opravách železničných tratí a výhybiek.

Do tejto oblasti je možné zahrnúť i rekonštrukčné práce na železničných prejazdoch, výstavba a oprava oporných i zárubných múrov, výstavba nástupíšť typu SUDOP, TISHER a podobne.

Komplexná rekonštrukcia koľají
Komplexná rekonštrukcia koľají
Komplexná rekonštrukcia koľají
Komplexná rekonštrukcia koľají
Komplexná rekonštrukcia koľají