ŽSR, modernizácia úseku Púchov – Považská Teplá

Železnice Slovenskej republiky podpísali 7. júla 2016 zmluvu na modernizáciu železničného úseku Púchov – Považská Teplá na rýchlosť vlakov do 160 km/hod. Takmer 16 kilometrový úsek zmodernizuje ,,Združenie Nimnica“ za 364, 9 miliónov € bez Dph. Výstavba tejto prvej etapy modernizácie trate Púchov- Žilina potrvá 40 mesiacov. Združenie Nimnica sa stalo víťazom nadlimitnej zákazky, keďže splnilo podmienky súťaže  a ponúklo z piatich uchádzačov najnižšiu cenu. Vedúcim členom združenia je Doprastav, a.s., Bratislava, ďalšími členmi sú TSS GRADE a.s. Bratislava, Subterra a.s. Praha a Elektrizace železnic Praha a.s. Generálnym projektantom stavby je Reming Consult a.s.

Ide o investične aj technicky najnáročnejšiu stavbu ŽSR od ich samostatnosti. Modernizácia trate pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších prvkov, a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku.

Tento úsek spojí už zrealizovaný úsek VI. etapy (úsek Beluša – Púchov)“ a realizovanú II. etapu – (úsek Považská Teplá  – Žilina)

Dokončením modernizácie železničnej trate v úseku medzi Púchovom a Považskou Teplou dôjde k zavŕšeniu modernizácie železničnej trate na ucelenom úseku trate Bratislava – Žilina, kde vlaky budú môcť premávať rýchlosťou do 160 km/hod. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši  rýchlosť, komfort, bezpečnosť a plynulosť jazdy, a tým sa  znížia aj negatívne účinky dopravy na okolité prostredie.

Financovanie stavby je zabezpečené z Operačného programu  Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov.Ide o líniovú stavbu európskeho železničného koridoru.

Stavba je vzhľadom na jej veľký rozsah rozdelená na päť ucelených častí stavby
UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina
UČS 44 Traťový úsek Púchov - Považská Bystrica
UČS 45 ŽST Považská Bystrica
UČS 46 Traťový úsek Považská Bystrica Považská Teplá
UČS 47 ŽST Považská Teplá

V rámci uvedenej modernizácie sa vybudujú dva tunely Diel (dĺžka 1082m) a Milochov (dĺžka 1861m) spolu s únikovými štôlňami.

Existujúce úrovňové priecestia sa rušia a nahrádzajú cestnými nadjazdmi, podjazdmi alebo len podchodmi pre peších.  

Mostné stavby, ktoré sa v rámci stavby vybudujú :

nové železničné tunely: 2
nové železničné mosty (vrátane rekonštruovaných): 14
nové cestné mosty a nadjazdy: 6
zrušené železničné mosty: 4
podchody (pre cestujúcich, verejné): 4
priepusty: 11

V súlade s hlukovou štúdiou sú na ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami z dopravy  na viacerých úsekoch navrhnuté protihlukové steny, ktoré budú znižovať nepriaznivé hladiny hluku na prípustnú úroveň.