Dunajská 48
811 08 Bratislava

Železničné stavby

„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, (SR)
Hlavný zhotoviteľ: ZDRUŽENIE TEBS – vedené spoločnosťou TSS GRADE, a.s. Bratislava
Doba realizácie : 04/2016 – 12/2017

Stavba je rozdelená na 6 ucelených častí.

UČS 48 Považská Teplá – Bytča so zastávkami Plevník – Drienové a Predmier,
UČS 50 Bytča – Dolný Hričov,
UČS 52 Dolný Hričov – Žilina so zastávkou Horný Hričov,
UČS 49 ŽST Bytča,
UČS 51 ŽST Dolný Hričov,
UČS 00 ŽST Žilina.

 

 

„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, (SR)
Hlavný zhotoviteľ: Združenie NIMNICA
Vedúci člen: Doprastav, a. s.
Člen združenia: TSS GRADE, a. s., Subterra, a.s., Elektrizace železnic Praha a.s.
Doba realizácie : 07/2016 – v realizácii

Jedná sa o líniovú stavbu európskeho železničného koridoru. Rekonštrukciou železničnej trate sa zrealizuje takmer 16 kilometrový úsek. Ide o investične aj technicky najnáročnejšiu stavbu ŽSR od ich samostatnosti. Modernizácia trate pozostáva z prestavby existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších prvkov, a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku.
Tento úsek spojí už zrealizovaný úsek VI. etapy (úsek Beluša – Púchov)“ a realizovanú II. etapu – (úsek Považská Teplá – Žilina). Dokončením modernizácie železničnej trate v úseku medzi Púchovom a Považskou Teplou dôjde k zavŕšeniu modernizácie železničnej trate na ucelenom úseku trate Bratislava – Žilina, kde vlaky budú môcť premávať rýchlosťou do 160 km/hod. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši rýchlosť, komfort, bezpečnosť a plynulosť jazdy, a tým sa znížia aj negatívne účinky dopravy na okolité prostredie.

Stavba je rozdelená na päť ucelených častí stavby:
UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina
UČS 44 Traťový úsek Púchov – Považská Bystrica
UČS 45 ŽST Považská Bystrica
UČS 46 Traťový úsek Považská Bystrica Považská Teplá
UČS 47 ŽST Považská Teplá

V rámci uvedenej modernizácie sa vybudujú dva tunely, a to tunel Diel (dĺžka 1082m) a tunel Milochov (dĺžka 1861m) spolu s únikovými štôlňami.
Existujúce úrovňové priecestia sa rušia a nahradia sa cestnými nadjazdmi, podjazdmi alebo len podchodmi pre peších.
V súlade s hlukovou štúdiou sú na ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami z dopravy na viacerých úsekoch navrhnuté protihlukové steny, ktoré budú znižovať nepriaznivé hladiny hluku na prípustnú úroveň.

Mostné stavby, ktoré sa v rámci stavby vybudujú :
nové železničné tunely: 2
nové železničné mosty (vrátane rekonštruovaných): 14
nové cestné mosty a nadjazdy: 6
zrušené železničné mosty: 4
podchody (pre cestujúcich, verejné): 4
priepusty: 11

    

„Výmena drevených priečnych a výhybkových podvalov v obvode OR Trnava“ ,časť č.1 ŽST Bratislava hlavná stanica a Bratislava odstavné
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 08/2016 – 09/2016

Stavebné práce v obvode OR Trnava- časť č.1 ŽST Bratislava hlavná stanica a Bratislava odstavné boli zrealizované v rozsahu:

-výmena drevených výhybkových podvalov, vrátane drobného koľajiva s podbitím
-úprava geometrickej polohy koľaje na traťovú rýchlosť
-výmena drevených podvalov za nové drevené – dubové v počte 450ks

„Oprava rámovej tuhosti výhybiek v ŽST Brezno“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 11/2015– 12/2015

Činnosti pri výmene podvalov vo výhybkách boli zrealizované nasledovne:

Vykopanie ryhy a odstránenie materiálu od čela podvalu
Demontáž a vybratie podvalu
Rozrušenie hornej vrstvy podvalovej lavičky
Zasunutie, vŕtanie a montáž podvalov
Ručné ,obojstranné podbitie podvalov
Zahrnutie a urovnanie koľajového lôžka do profilu

„ŽST Jablonica – nz Hlboké – DDO Senica, KRŽZ koľaj č.1 v dĺžke 7,7km“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 09/2015 – 11/2015

SO 01 Železničný zvršok
Čistenie koľajového lôžka SČH a celoprofilovou čističkou
Rozrezanie ,vytrhnutie a odvoz koľajových polí do ŽST Jablonica
Rozhrnutie a zhutnenie koľajového lôžka po strojnom čistení
Doplnenie koľajového lôžka do úrovne úložnej plochy podvalov
Dovoz ,pokládka, defektoskopická kontrola a úprava koľajových polí
Smerové a výškové vyrovnanie koľaje podľa TP
Zváranie koľajníc a zriadenie BK
Definitívne podbitie koľaje so zhutnením stabilizátorom
Strojná úprava koľajového lôžka do profilu
Úprava trakčného vedenia a ukoľajenia
Dodanie a montáž staničníkov,štítkov,predzvestníkov.rýchlostníkov a pískačov
Demontáž starých koľajových polí v ŽST Jablonica a roztriedenie do súčastí
Likvidácia odpadov

SO 06 Trakčné vedenie
Smerová a výšková úprava TV podľa technického projektu SŽG č. 1954/2005. Maximálny bočný posun troleja je 14cm podľa vypracovaného TP ( Úsek Jablonica-Hlboké)
Geodetické zameranie

„ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 09/2014 – 09/2015

Kapacitné údaje :
-prevádzkovo- technologická budova s priestormi pre cestujúcich a obsluhu autobusovej stanice – pôdorysný rozmer budovy 21x 17m, výška 6,5m
-dvojkoľajová železničná trať o dĺžke koľaje: 250 m
-železničné nástupište o dĺžke : 130 m
-nástupné a výstupné stanoviská pre autobusy v počte: 9
-počet parkovacích miest pre autobusy: 10
-počet parkovacích miest pre osoby so zníženou pohyblivosťou : 6
-počet parkovacích miest pre cyklistov: 120

Zámerom výstavby sú vyvolané nasledujúce prevádzkové súbory a stavebné objekty:
-PHS a individuálne protihlukové opatrenia
-práce súvisiace s úpravami územia ( zatrubnenie, demolácia a výstavba priepustu, výstavba nového odvodňovacieho zariadenia)

„KR ŽZ v úseku trate ŽST Komárno – ŽST D. Streda, v dĺžke 2,900 km ,realizácia – materiál užitý“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 07/2014 – 11/2014

SO 01 Železničný zvršok
Koľajové polia z koľajníc S49 na betónových podvaloch SB8P s rebrovými podkladnicami z užitého materiálu
Prečistenie koľajového lôžka
Zváranie koľajníc a zriadenie BK
Úpravy geometrických polôh koľají

SO 02 Železničné priecestie
Demontáž celogumovej priecestnej konštrukcie, vybúranie asfaltových nábehov
Zriadenie nového štrkového lôžka, nové koľajové pole tvaru S49 pružne upevnené na podvaly
Úpravy geometrických polôh koľají
Montáž priecestnej konštrukcie typu STRAIL, nové asfaltové nábehy

„ŽST Trnava _rekonštrukcia staničnej budovy SO_23 Rekonštrukcia nástupíšť č.1 a č.2 “
Investor/ Objednávateľ: TEXO PARTNER a.s. , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 06/2014 – 09/2014

„ ŽST Trnava _rekonštrukcia staničnej budovy SO_08_Prekrytie nástupíšť č.3 a č.4 “
Investor/ Objednávateľ: TEXO PARTNER a.s. , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 02/2014 – 05/2014

-stavebný objekt SO_ 08.1_ Úprava koľají
-stavebný objekt SO_08.2 Rekonštrukcia nástupíšť 3 a 4
-stavebný objekt SO_08.3.2 Zastrešenie nástupíšť –zakladanie
-stavebný objekt SO_08_11_ Rekonštrukcia oplotenia

„ŽSR, Žst. Košice, rekonštrukcia výhybiek – realizácia“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 09/2013 – 08/2014

Dĺžka prípojných polí: 546 m tv.R65, resp. prechodné polia S49/R65.