Dunajská 48
811 08 Bratislava

Modernizácia Karloveskej radiály sa naplno rozbehla

Po 27 rokoch prebieha opäť kompletná rekonštrukcia karloveskej električkovej trate.

V sobotu 22. júna 2019 sa začali práce na modernizácii električkovej trate v Karlovej Vsi v úseku Jurigovo námestie – obratisko Karlova Ves. Práce sa realizujú za plnej výluky električiek v úseku Jurigovo námestie – Dúbravka.

Práce postupujú od začiatku pomerne rýchlo, už počas prvého dňa prác bola odstránená značná časť starého koľajového zvršku a demontované bolo trolejové vedenie. Odstraňovanie starej koľajovej trate, ktorá bola vybudovaná v roku 1992, sa realizuje rozpaľovaním koľajníc na menšie koľajové polia, ktoré sú následne odvážané na nákladných autách. Demontáž koľajovej trate realizuje firma TSS GRADE, a.s. trolejové vedenie odstránila firma ELZA.

Požiadavka na modernizáciu predmetnej električkovej trate vychádza predovšetkým z jej technicky zastaraného a v súčasnosti už nevyhovujúceho stavu. Snaha zmodernizovať úsek Dúbravsko – Karloveskej radiály nadväzuje na koncepciu postupnej obnovy koľajovej infraštruktúry Hlavného mesta SR Bratislava, zvyšovania výkonnosti hromadnej dopravy na území mesta Bratislava a kvalitatívneho posunu komfortu cestujúcich využívajúcich tento druh dopravy.

Stavba rieši modernizáciu jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1000mm vedenou v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy. Prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Predmetná električková trať je v súčasnosti vedená na samostatnom telese oddelenom od súbežných cestných komunikácií, ktoré lemujú trať po oboch jej stranách obrubníkmi alebo zeleným pásom.