Dunajská 48
811 08 Bratislava

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie TSS GRADE, a.s. na SOŠD Martin-Priekopa

Duálne vzdelávanie je už niekoľko rokov rozbehnutý proces výchovy budúcich zamestnancov pre spoločnosti, ktoré sú zapojené do systému vzdelávania pomocou príslušnej strednej odbornej školy a budúceho zamestnávateľa a spolupracujú na praktickej príprave mladých ľudí na budúce povolanie v podmienkach zamestnávateľa. Preto sme sa v TSS GRADE, a.s. rozhodli využiť možnosť výučby a vzdelávania svojich budúcich zamestnancov a vstúpiť do systému duálneho vzdelávania  od školského roku 2021/2022 a ponúknuť možnosť študovať z TSS GRADE, a.s. v tomto systéme duálneho vzdelávania a následne sa stať perspektívnym zamestnancom TSS GRADE, a.s. 

Postup a podmienky vstupu do systému duálneho vzdelávania TSS GRADE, a.s. :

 • Záujemca musí byť žiakom základnej školy alebo prvého ročníka  partnerskej školy:

             Stredná odborná škola, dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa  

             učebný odbor – 3770 H mechanik železničnej prevádzky

 • Žiak môže vstúpiť do systému duálneho vzdelávania TSS GRADE, a.s. najneskôr v prvom ročníku do 31. 01. na partnerskej strednej škole.

             mailom na: dual@tss.sk

             alebo poštou na adresu: TSS GRADE, a.s.                                            
                                                     Dunajská 48
                                                     811 08 Bratislava.

 • V prípade, ak počet žiadateľov o vstup do systému duálneho vzdelávania TSS GRADE, a.s. prevyšuje počet voľných učebných miest v učebnom odbore v danom školskom roku, TSS GRADE, a.s. si vyhradzujú právo výberu z uchádzačov, na základe  dosiahnutých študijných výsledkov počas štúdia na základnej škole.
 • Následne bude záujemca pozvaný:

             na lekársku prehliadku v zmluvnom zdravotníckom zariadení TSS GRADE, a.s.

             na psychologický rozhovor s dopravným psychológom. 

 • Po overení zdravotnej a psychickej spôsobilosti žiaka, uzatvorí TSS GRADE, a.s. so zákonným zástupcom žiaka Učebnú zmluvu, na základe ktorej má po úspešnom ukončení štúdia garantované pracovné miesto na dobu neurčitú v odbore, ktorý študoval.

Výhody vstupu do systému duálneho vzdelávania TSS GRADE, a.s. :

 •  Mesačné štipendium počas štúdia na strednej škole:

             40 € v prvom ročníku

             60 € v druhom ročníku

             80 € v treťom ročníku

 • Počas štúdia v systéme duálneho vzdelávania má nárok po dohode na finančný príspevok  na internát, dopravu a stravu.
 • Vstupom do systému duálneho vzdelávania TSS GRADE, a.s. získava žiak garanciu stabilnej práce vo vyštudovanom odbore.
 • Istota zamestnania stabilnej firme s dlhoročnou tradíciou a garanciou atraktívneho mesačného príjmu s príplatkami a mzdovým zvýhodnením.
 • Možnosť ďalšieho vzdelávania sa, zvyšovania svojej odbornosti
 • Bezplatné pravidelné lekárske prehliadky.
 • Dynamické pracovné prostredie s možnosťou rozvíjať svoje schopnosti a kariérny rast.
 • Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok.
 • Zmluvná garancia pracovného miesta po úspešnom ukončení štúdia profesiách:

             Rušňovodič – traťový strojník

             Mechanik železničnej prevádzky

Vyhradzujeme si právo na posúdenie žiadosti v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o duálne vzdelávanie TSS GRADE, a.s.

V prípade záujmu o vstup do systému duálneho vzdelávania TSS GRADE, a.s. , resp. pre zodpovedanie ďalších Vašich otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0904 746 551, resp. e-mailom na dual@tss.sk

Súčasťou Učebnej zmluvy je aj záväzok žiaka, uzatvoriť po úspešnom ukončení štúdia zo spoločnosťou TSS GRADE, a.s. pracovnú zmluvu a zotrvať v pracovnom pomere minimálne po dobu troch rokov.