Dunajská 48
811 08 Bratislava

Stavba roku Plzeňského kraje 2020

Společnost TD Borská pole, zastúpená vedúcim členom TSS GRADE, a.s. a členmi Doprastav a.s. a Doprastav CZ, s.r.o. ako Zhotoviteľ stavby pod názvom stavby „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ sa zúčastnila súťaže „Stavba roku Plzeňského kraje 2020“, ktorej slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa konalo dňa 9. septembra 2021 vo Veľkej sále Měšťanské besedy v Plzni.

Stavba „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ sa stala najobľúbenejšou stavbou verejnosti, za čo získala Cenu verejnosti a odniesla si aj Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ktorú slávnostne predal námestník ministra Eduard Muřický.

Stavba električkovej trati k areálu Západočeské univerzity predstavuje pre mesto Plzeň významnú udalosť podporujúcu rozvoj a zvýšenie komfortu cestovania v štatutárnom meste Plzeň. Posledná realizace výstavby električkovej trate byla realizovaná takmer pred tridsiatimi rokmi.

V rámci stavby je vybudovaná nová električková trať od križovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku po ulici U Letiště, vrátene premostenia cesty I/27 v celkove dĺžke dvojkoľajnej trate cca 1350 m, v dĺžke jednokoľajnej trate v obratisku Dobřanská je cca 300m + cca 100m odstavnej koľaje a v obratisku ZČU cca 400m + cca 150m odstavnej koľaje. Súčasťou projektu je ďalej vybudovanie nového terminálu MHD a POVED v Dobřanské ulici, odstránenie napojenia trate do pôvodnej električkovej smyčky v ulici U Borského parku, prestavba svetelne riadenej križovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku, prestavba križovatky Kaplířova – Dobřanská na okružnú križovatku, nové parkovisko v priestore bývalých kasárni a ďalšie stavebné úpravy vyplývajúce z novej dispozície ulíc Klatovská třída, U Borského parku, Kaplířova, Dobřanská a U Letiště.

Trať bola navrhnutá so zvrškom NT1, ktorý je v prípade pojazdných plôch osadený na železobetónovej doske vystuženej polymérovými mikrovláknami a v prípade otvoreného štrkového lôžka na oceľových Y pražcoch. Boli zrealizované opatrenia k zníženiu emisií vibrácii a hluku šíreného podložím inštaláciou anticipačných rohoží. V celej trati je zriadená bezstyková koľaj, bolo osadených 10 ks mazníkov, z nich jeden je v atypickom prevedení pre použitie v rozraďovacej výmene (smyčka ZČU), 6 ks výhybiek a 1 ks koľajového kríženia, prechodových kusov, atď.