Dunajská 48
811 08 Bratislava

Modernizácia trate Púchov – Žilina, I. etapa

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:              –
Projektant architektonickej časti:                Reming Consulting a.s., Ing. Martin Kardoš, Ing. Jozef Nižňan
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:     Ing. Jozef Nižňan, Ing. Martin Kardoš
Hlavný zhotoviteľ:                                       Združenie Nimnica: Doprastav, a. s., TSS Grade a. s.,
                                                                   Subterra a.s., Elektrizace Železnic Praha a. s.
Hlavný stavbyvedúci:                                  Ing. Vladimír Samek
Stavebník, developer:                                 Železnice Slovenskej republiky
Dozorná činnosť:                                        DEC International s. r. o.; Ing. Kristián Obenau
Celkové inv. nákl. (bez DPH):                     364,94 mil. EUR
Doba výstavby:                                           07/2016 – 05/2022

Opis stavby

Modernizácia vybraných tratí železničnej siete Železníc Slovenskej republiky pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti. Hlavným cieľom stavby bolo modernizovať existujúcu železničnú dopravnú cestu v úseku Púchov – Žilina v požadovanom rozsahu tak, aby boli dosiahnuté parametre definované v medzinárodných dohodách. Železničná trať prechádza v danom úseku okresmi Púchov a Považská Bystrica v Trenčianskom kraji a okresmi Bytča a Žilina v Žilinskom kraji v celkovej dĺžka cca 39 km. Dosiahnutie traťovej rýchlosti 160 km/hod, ktoré je jedným z hlavných kritérií modernizácie, si vyžiadalo zmenu trasovania železničnej trate, a to predovšetkým v úseku Púchov – Považská Bystrica z dôvodu náročných existujúcich smerových pomerov. V traťovom úseku Púchov – Považská Bystrica bolo nutné premostenie Nosického kanála a koryta rieky Váh, prechod poza kúpele Nimnica tunelom a následný prechod železničnej trate ponad Nosickú priehradu do pôvodnej trasy. Tento úsek s dĺžkou takmer 16 km predstavuje zatiaľ historicky, investične aj technicky najnáročnejší projekt modernizácie železničnej trate. Výstavbou a realizáciou predmetného úseku modernizovanej železničnej trate sa okrem iného dosiahne skvalitnenie dopravnej infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky homogenizáciou ťahu Bratislava – Žilina, zapojenie Slovenskej republiky do medzinárodných koridorov železničných trás, zrýchlenie a skvalitnenie kultúry cestovania, zvýšenie bezpečnosti odstránením úrovňových krížení, ako aj zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.

Z hľadiska stavebno-technického riešenia patria medzi najzložitejšie stavebné objekty mosty a železničné tunely. Úplnou novinkou je premostenie vodnej nádrže Nosice železničným mostom. Mimoriadna pozornosť sa venuje obzvlášť stavu podzemných vôd v kúpeľoch Nimnica, kde Železnice Slovenskej republiky od roku 2009 neustále monitorujú stav a kvalitu minerálnych vôd, resp. výdatnosť zdrojov. Tento proces prebieha kontinuálne a bude pokračovať aj po ukončení výstavby.

Zdroj: RTVS, stavbaroka.eu