Dunajská 48
811 08 Bratislava

Cookies

 1. Spoločnosť TSS GRADE, a.s. so sídlom na adrese Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 35802723, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5590/B, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky ako správca osobných údajov (ďalej len ako „správca“) podľa čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) používa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES zo dňa 12. júla 2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronickej komunikácia (smernica o súkromí a elektronickej komunikácii) (ďalej len „smernica e-Privacy“) a novelou zákona č. 127/2005 Z. z., o elektronickej komunikácii a o zmene niektorých súvisiacich zákonoch (zákon o elektronickej komunikácii) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickej komunikácii) na tejto webovej stránke súbory cookie, ktoré sa tu používajú na účel:
  – fungovanie webových stránok.

 2. Prečo používame súbory cookie? Súbory cookie sú malé súbory uložené vo vašom koncovom zariadení, do ktorých sa ukladajú určité nastavenia a údaje, ktoré si vymieňate s našimi stránkami prostredníctvom svojho prehliadača. Aby sme mohli zaistiť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť na našom webe, používame na našich webových stránkach práve tieto súbory. Môže zahŕňať informácie priamo o vás, o vašich jednotlivých preferenciách alebo o vami používanom zariadení. Jednotlivé informácie obsiahnuté v súboroch cookie pomáhajú pri tom, aby sme vám mohli sprostredkovať lepší zážitok na našich webových stránkach. Obvykle vás nedokáže identifikovať za pomoci súborov cookie a keďže rešpektujeme vaše právo na súkromie, sú všetky typy súborov cookie vypnuté s výnimkou nevyhnutných súborov cookie potrebných pre správne fungovanie a používanie našich webových stránok. Blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať negatívny vplyv na vašu používateľskú skúsenosť s webovými stránkami. Týka sa to týchto domén www.tss.sk.

 3. Je používanie súborov cookie zákonné? Zákon stanovuje, že môžeme uložiť súbory cookie na vaše zariadenie, pokiaľ sú tieto nevyhnutné pre prevádzkovanie tejto stránky. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme váš súhlas. Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú pri používaní webovej stránky tým, že umožňujú základné funkcie, ako je napr. prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže web/aplikáciu správne fungovať.

 4. Ako zabrániť zhromažďovaniu súborov cookie? Ak vznesiete námietku proti spracovaniu technických súborov cookie nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je v tomto prípade možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

 5. Doba uchovania. Súbory cookie sa ukladajú na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých typoch súborov cookie.

 6. Kto má prístup k súborom cookie? K súborom cookie nemá prístup žiadna externá spoločnosť.

 7. Aké práva máte v súvislosti so spracovaním súborov cookie? Vezmite na vedomie,
  že podľa nariadenia máte právo:
  – vyžiadať od správcu informáciu o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúva,
  prípadne vyžiadať ich kópiu,
  – vyžiadať si od správcu prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo
  opraviť, prípadne obmedziť ich spracovanie,
  – požiadať správcu, aby tieto osobné údaje vymazal – správca ich vymaže, pokiaľ
  to nie je v rozpore s platnými predpismi a oprávnenými záujmami správcu,
  – v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu požiadať o prenos
  týchto údajov,
  – vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade štatistických
  súborov cookie alebo súborov cookie potrebných pre fungovanie webovej
  stránky,
  – právo odvolať súhlas so spracovaním súborov cookie zmenou nastavení v päte
  webovej stránky,
  – v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním
  osobných údajov sa obrátiť na správcu alebo na Úrad pred ochranu osobných
  údajov, prípadne súd.

 8. Správca zhromažďuje na svojich webových stránkach súbory cookie, ktorých zoznam
  sa nachádza na stránke https://www.tss.sk/?page_id=994.