Podvalová kotva je súčasťou železničného zvršku a používa sa pre zabezpečenie jeho stabilizácie v oblúkoch s malými polomermi. Účelom podvalovej kotvy je zvýšiť priečny odpor podvalov v hlavných koľajach v oblúkoch a v ostatných koľajach v oblúkoch s prevýšením koľaje bez ohľadu na tvar koľajnice.

Podvalové kotvy typu TSS GRADE je možné zabudovať v koľajach sústavy železničného zvršku typu UIC 60,R65,S49 a T. Podvalové kotvy sa montujú do strednej časti podvalu vo vzdialenosti cca 45cm od pojazdnej hrany vnútorného koľajnicového pásu tak, aby boli mimo pracovný záber automatickej strojnej podbíjačky.