O našej spoločnosti

TSS GRADE a.s.

TSS GRADE, a.s. ponúka široké portfólio komplexných služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou či rekonštrukciou stavebných objektov v Slovenskej i Českej republike.

Činnosti

Zabezpečuje spracovanie investičných zámerov, územných rozhodnutí, kalkulácií projektov a stavebných povolení podľa požiadaviek investora so zreteľom na  kvality práce.

Referencie

Ponúkame pozíciu stabilného obchodného partnera, poskytujeme kvalitu a široký sortiment služieb so zameraním na etický, ústretový prístupu a ochranu životného prostredia.

Staňte sa súčasťou TSS GRADE a.s.!

Prezrite si ponuku našich aktuálne dostupných pracovných pozícií.

Naše služby

Stavebná činnosť

Zaoberáme sa komplexnými službami súvisiacimi s prípravou, výstavbou, modernizáciou a rekonštrukciou v oblasti inžinierskych, dopravných a železničných, vodohospodárskych a ostatných stavieb.

Zváranie na koľajových tratiach

Vykonávame zváranie koľajníc na železničných a električkových tratiach a zvršku koľajníc schúleného typu pre Slovenskú a Českú republiku.

Brúsenie koľají a výhybiek

Brúsenie pojazdných súčastí výhybiek vydaným spoločnosťou
DT – Slovenská výhybkáreň, a.s. a oprávnením vydaným odborom 430 Generálneho riaditeľstva ŽSR.

Diagnostika koľajových tratí

V oblasti železničnej dopravy vykonávame činnosť nedeštruktívneho skúšania koľajníc, zvarov, návarov srdcoviek a jazykov výhybiek. Používame ručný defektoskop Starmans DIO 562, Panametrics Epoch 4 a KRAB.

Vyhotovenie prefabrikovaných lepených a montovaných izolovaných stykov

Vyhotovujeme prefabrikáty lepeného izolovaného styku (LIS), ambulantného lepeného izolovaného styku alebo ambulantno montovaného izolovaného styku z komponentov PRAKON.

Regenerácia srdcoviek a jazykov výhybiek navarovaním

Ponúkame zváračské práce v rámci regenerácie opotrebovaných súčiastok výhybiek vykonávame obaľovanými elektródami alebo poloautomatickým spôsobom rúrkovým drôtom.

Vyhotovenie podvalových kotiev

Používa sa pre zabezpečenie jeho stabilizácie v oblúkoch s malými polomermi. Účelom podvalovej kotvy je zvýšiť priečny odpor podvalov v oblúkoch aj s prevýšením koľaje bez ohľadu na tvar koľajnice.

Zhodnocovanie stavebného odpadu

Zaoberáme sa spracovávaním stavebného a demolačného odpadu drvením a triedením v mobilnom drviči. Takto upravené materiály sú vhodné pre obsyp, zásypy, terénne úpravy do podkladových vrstiev spevnených plôch.

Dopravné služby

Poskytujeme koordináciu a realizáciu prepravných železničných služieb. Táto služba zahŕňa dopravu stavebných materiálov a strojov na miesto ako aj zásobovanie na obnovu trate stavebným materiálom.

Pripravujete nový projekt?

A hľadáte zodpovedného obchodného partnera s dlhoročnými skúsenosťami? Pomôžeme vám s úspešným realizovaním vašich projektov.

Naše technológie