,,Výstavba opravárenské haly Maloměřice “  

Investor: České dráhy, a.s.
Hlavný zhotoviteľ: „Společnost Maloměřice – TD“ – TSS GRADE, a.s., Doprastav, a.s. 
Doba realizácie: 03/2019 – 10/2020

„Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar, Stromová ul. 35, Trnava“

Investor/ Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 10/2011 – 04/2013

-SO Rekonštrukcia domova sociálnych služieb
-SO Sadové úpravy
-SO Prípojka NN

„Obchodno – administratívne centrum APOLLO“ – rekonštrukcia

Investor/ Objednávateľ: Mina Livsmedel, s.r.o., Trnava (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 06/2010 – 01/2011

-úprava vonkajších omietok, zateplenie objektu, exteriérové obklady, výmena okien, výplne otvorov v obvodnom plášti, opravy a doplnenie klampiarskych výrobkov, výmena krytiny , oprava poškodených tesárskych konštrukcií a úprava strešnej konštrukcie , v rámci ktorej bola vykonaná úprava strechy pre vzduchotechnické jednotky
-rekonštrukcia priestorov interiéru so zmenou účelu ,ktorý spočíval vo vybúraní stien a priečok v nutnom rozsahu, stavebné úpravy, vybudovanie nových deliacich stien a zosilnenie suterénnych stien ako i nové zosilňujúce rámy

Impozantnou súčasťou rekonštruovaného objektu je panoramatický výťah, ktorý je celý zasklený a má päť nástupíšť. Vybudované bolo aj nové centrálne schodisko v priestore átria, ktoré bolo zastrešené svetlíkom. Dobudované boli stropy nad prízemím a suterénom, vymenené boli nášľapné podlahové vrstvy a vnútorné dvere vrátane zárubní. Opravili sa vnútorné omietky, osadili sa nové keramické obklady, zrealizovali sa maľby a nátery. Dôležitou súčasťou rekonštrukcie bola výmena a dobudovanie hygienických zariadení ako i výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov. Pre funkčnosť budovy boli vymenené elektrické rozvody, dobudovaná elektrická požiarna signalizácia a tiež zariadené interiéry.

„Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M.R. Štefánika v Bratislave, I. etapa“

Investor/ Objednávateľ: Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., (SR)
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP Bratislava
Podzhotoviteľ : TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 01/2009 – 06/2010

Charakteristika stavby: 
Zriadenie nového povrchu letiska z cementového betónu – 7643 m2
Odvodnenie povrchu letiska – 660 m2
Zriadenie prístupovej komunikácie z asfaltového betónu – 11 820 m2

V rámci I.etapy rekonštrukcie boli zabezpečené prípravné práce, demolácie a komplexné vybudovanie inžinierskych stavieb, konkrétne splašková a dažďová kanalizácia o výmere 1320 m, cestné stavby ,ktoré tvoria príjazdové a odjazdové komunikácie veľkosti 9700 m2,chodníky a dlažby ,ktoré predstavujú 5680 m2 a letiskovú plochu veľkosti 5360 m2. Ďalšími realizovanými činnosťami boli výkopové práce celého objektu terminálu tvoriaceho 41 000 m3, sadové úpravy tvoriace 8840 m2 a 780 kusov drevín ako i objekt vrátnice predstavujúcej 70 m2 obstavanej plochy aj s oplotením, ktorého súčasťou sú posuvné brány a turniket s čítačkou kariet.