„Nová Bystrica – úprava toku Bystrica“

Investor/Obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, (SR)
Objednávateľ: VÁHOSTAV – SK, a.s.
Podzhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 06/2015 -10/2015

„Rekonštrukcia horúcovodu J.Slottu – Clementisova I. a II. etapa“

Investor/Obstarávateľ: Trnavská Teplárenská, a.s. (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 07/2012 -10/2012