Duálne vzdelávanie TSS GRADE, a.s. na SOŠD Martin-Priekopa

 

Duálne vzdelávanie je už niekoľko rokov rozbehnutý proces výchovy budúcich zamestnancov pre spoločnosti, ktoré sú zapojené do systému vzdelávania pomocou príslušnej strednej odbornej školy a budúceho zamestnávateľa a spolupracujú na praktickej príprave mladých ľudí na budúce povolanie v podmienkach zamestnávateľa. Preto sme sa v TSS GRADE, a.s. rozhodli využiť možnosť výchovy a vzdelávania svojich budúcich zamestnancov a vstúpiť do systému duálneho vzdelávania  od školského roku 2021/2022. Chceme tak ponúknuť žiakom možnosť študovať s TSS GRADE, a.s. a následne sa stať zamestnancom našej spoločnosti.

 

Postup a podmienky vstupu do systému duálneho vzdelávania TSS GRADE, a.s.

 

 • Záujemca musí byť žiakom základnej školy alebo prvého ročníka partnerskej školy:

Stredná odborná škola, dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa. 

učebný odbor – 3770 H mechanik železničnej prevádzky

študijný odbor – 3769 K rušňovodič

 

 • Žiak môže vstúpiť do systému duálneho vzdelávania TSS GRADE, a.s. najneskôr do konca prvého ročníka(do 31.08.) na partnerskej strednej škole.
 • Pre vstup do systému duálneho vzdelávania TSS GRADE, a.s. je potrebné vyplniť žiadosť o vstup do duálneho vzdelávania   MECHANIK alebo  RUŠŇOVODIČ a naskenovanú žiadosť spolu s vysvedčeniami z posledných dvoch ročníkov základnej školy poslať:

 

mailom na: dual@tss.sk

alebo poštou na adresu:

TSS GRADE, a.s.
Dunajská 48
811 08 Bratislava.

 

 • TSS GRADE, a.s. si vyhradzuje právo výberu z uchádzačov, na základe  dosiahnutých študijných výsledkov počas štúdia na základnej škole.

 

Následne bude záujemca pozvaný:

 • na lekársku prehliadku v zmluvnom zdravotníckom zariadení TSS GRADE, a.s.
 • na psychologický rozhovor s dopravným psychológom.

 

 • Po overení zdravotnej a psychickej spôsobilosti žiaka, uzatvorí TSS GRADE, a.s. so zákonným zástupcom žiaka Učebnú zmluvu, na základe ktorej má po úspešnom ukončení štúdia garantované pracovné miesto na dobu neurčitú v odbore, ktorý študoval.

 

Výhody vstupu do systému duálneho vzdelávania TSS GRADE, a.s.

 

Mesačné štipendiumpočas štúdia na strednej škole:

 • 40 € v prvom ročníku
 • 60 € v druhom ročníku
 • 80 € v treťom ročníku

 

Odmena za produktívnu prácu žiaka na odbornom výcviku u zamestnávateľa:

 • Počas štúdia v systéme duálneho vzdelávania má nárok po dohode na finančný príspevok  na internát, dopravu a stravu.
 • Vstupom do systému duálneho vzdelávania TSS GRADE, a.s. získava žiak garanciu stabilnej práce vo vyštudovanom odbore.
 • Istota zamestnania stabilnej firme s dlhoročnou tradíciou a garanciou atraktívneho mesačného príjmu s príplatkami a mzdovým zvýhodnením.
 • Možnosť ďalšieho vzdelávania sa, zvyšovania svojej odbornosti.
 • Bezplatné pravidelné lekárske prehliadky.
 • Dynamické pracovné prostredie s možnosťou rozvíjať svoje schopnosti a kariérny rast.
 • Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok.
 • Zmluvná garancia pracovného miesta po úspešnom ukončení štúdia profesiách:

 

Rušňovodič – traťový strojník

Mechanik železničnej prevádzky

 

 

Vyhradzujeme si právo na posúdenie žiadosti v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o duálne vzdelávanie TSS GRADE, a.s..

 

V prípade záujmu o vstup do systému duálneho vzdelávania TSS GRADE, a.s. , resp. pre zodpovedanie ďalších Vašich otázok nás kontaktujte na:

 

telefón: +421 904 746 551

e-mail: dual@tss.sk

 

Súčasťou Učebnej zmluvy je aj záväzok žiaka, uzatvoriť po úspešnom ukončení štúdia zo spoločnosťou TSS GRADE, a.s. pracovnú zmluvu a zotrvať v pracovnom pomere minimálne po dobu troch rokov.