TSS GRADE, a. s. je stavebná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou a bohatou históriou. Cieľom vedenia spoločnosti je udržať si pevnú a stabilnú pozíciu v náročnom konkurenčnom prostredí slovenského stavebného trhu a zároveň svojou obchodnou činnosťou sa snaží presadiť aj mimo územia Slovenskej republiky, a to na území štátov strednej a východnej Európy. 

Od roku 2001 bola spoločnosť postupne certifikovaná v systémoch riadenia kvality, enviromentu a bezpečnosti. V roku 2007 sa uskutočnila transformácia na integrovaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009, systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009. 

Pravidelný audit certifikačnou organizáciou PROCERT je zameraný na preverenie dodržiavania podmienok certifikácie, preukázanie riadenia zmien a zlepšovania v integrovanom manažérskom systéme. 

V roku 2013 bol v rámci skvalitnenia riadenia stavebnej výroby zavedený centralizovaný informačný systém RSV. Hlavným cieľom zavedenia IS RSV bolo sprehľadniť proces zákazky, a tým zefektívniť informačné toky zo strany našej spoločnosti s objednávateľmi a podzhotoviteľmi, čo má tiež pozitívny vplyv na udržiavanie vzájomných vzťahov. 

Prostredníctvom informačného systému RSV spoločnosť sleduje zákazku od prípravy ponúk, prípravy zmluvy o dielo s objednávateľom, prípravy zmlúv a objednávok s podzhotoviteľmi, hodnotenie vykonaných prác jednotlivých podzhotoviteľov, čerpanie súpisov prác, dodržiavanie harmonogramu výstavby, sledovania ukončených zákaziek v procese záruk a reklamácií. Základným princípom zabezpečenia kvality stavebných prác je stála vlastná kontrola výroby tak, aby vyrobený stavebný prvok bol v zhode s technickými špecifikáciami, s technickými normami a príslušnou legislatívou a s požiadavkami zákazníkov. 

Spoločnosť TSS GRADE, a.s. zabezpečuje profesionálny rozvoj a pravidelné preškolenie pracovníkov v profesiách a neustále zlepšuje povedomie v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.