V našej spoločnosti chceme rozvíjať aktívnu spoluprácu so strednými a vysokými školami so stavebným alebo technickým zameraním. V súčasnosti máme uzatvorenú zmluvnú spoluprácu

SPŠ stavebnou v Prešove a Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline .

 

Táto spolupráca umožňuje žiakom a študentom vyššie uvedených škôl:

 

 

O možnosť absolvovania odbornej praxe na našich vybraných pracoviskách môže požiadať zástupca školy alebo aj žiak samostatne. Stačí nás kontaktovať buď mailom alebo telefonicky a následne dohodneme so žiadateľom ďalší postup. Podmienky sa budú odvíjať od počtu žiakov/študentov a dostupnosti vhodnej stavby resp. pracoviska.

Študenti našej partnerskej univerzity nás môžu kontaktovať ohľadom konzultácie svojich záverečných prác. Vo svojej mailovej žiadosti je potrebné uviesť katedru, študijný program a názov záverečnej práce – resp. jej zameranie a na základe toho budeme môcť nastaviť ďalší postup.

Žiadosť o exkurzie na našich stavbách zasiela škola alebo univerzita (elektronicky), s tým že žiadosť musí obsahovať približný návrh termínu konania exkurzie a počet osôb, ktorý sa na exkurzii zúčastní. Žiadosť je potrebné zaslať v dostatočnom časovom predstihu (cca. 1 mesiac).

Pre žiakov a študentov s veľmi dobrými študijnými výsledkami a odhodlaním rozvíjať svoju odbornosť a kariéru aj po ukončení štúdia v našej spoločnosti, ponúkame možnosť zmluvnej spolupráce už počas štúdia. Vybraných žiakov a študentov v príslušných odboroch alebo študijných programoch vieme podporiť už počas štúdia štipendijnou zmluvou, prípadne pracovným úväzkom s našou spoločnosťou.

V prípade záujmu o využitie vyššie uvedených možností nás prosím neváhajte kontaktovať mailom na kariera@tss.sk alebo na t.č. 0904 746 551.

Kontaktovať nás môžu aj žiaci/študenti alebo zástupcovia škôl s ktorými nemáme v súčasnosti uzatvorenú zmluvnú spoluprácu.