Stavebná činnosť spoločnosti zahŕňa komplexné služby súvisiace s prípravou, výstavbou, modernizáciou a rekonštrukciou v oblasti infraštruktúry. Predmetné služby sú uplatňované najmä v inžinierskych, dopravných, železničných, vodohospodárskych, pozemných stavbách i ostatných inžinierskych stavbách.

Hlavnou činnosťou spoločnosti sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou a rekonštrukciou železničných a električkových tratí, ktorá sa týka prác na koľajovom zvršku a spodku, modernizáciou nástupíšť a zastávok, výstavbou priecestí a protihlukových stien. Spoločnosť sa zaoberá aj stavebnými prácami na výstavbe a rekonštrukcii ciest, mostov, miestnych komunikácií, parkovísk a námestí. Taktiež výstavbou administratívnych a polyfunkčných objektov, priemyselných hál, spevnených plôch, športových a detských ihrísk a výstavbou tepelných napájačov a horúcovodov.