Stavebná činnosť

Spoločnosť sa zaoberá komplexnými službami súvisiacimi s prípravou, výstavbou, modernizáciou a rekonštrukciou v oblasti inžinierskych, a to dopravných a železničných stavieb, vodohospodárskych, pozemných a ostatných inžinierskych stavieb. Hlavnou činnosťou spoločnosti je komplexná modernizácia a rekonštrukcia železničných a električkových tratí, ktorá sa týka prác na koľajovom zvršku a spodku, nástupíšť a zastávok, priecestí, proti hlukových stien, a iných súvisiacich činností. Ďalej sa zaoberá stavebnými prácami na výstavbe a rekonštrukcií  ciest, mostov, miestnych komunikácií, parkovísk a námestí. Taktiež výstavbe a rekonštrukcií administratívnych a polyfunkčných objektoch, priemyselných hál, spevnených plôch, športových a detských ihrísk. V oblasti inžinierskych stavieb pri výstavbe tepelných napájačov a horúcovodov.

Zváranie koľajníc

Vykonávame zváranie koľajníc na železničných a električkových dráhach, naváranie materiálu železničného a električkového zvršku tvaru koľajníc 60E1, 60E2, 49E1, R65, S49, T, NT1, NT3 a ostatné tvary schválené pre použitie na tratiach ŽSR a Dopravných podnikoch, akosti podľa UIC 8602, trieda ocele R260, R320 Cr, R 350 HT (700,800,900A,900B,1100).

Zváranie a naváranie koľajníc je vykonávané rôznymi metódami:

  • aluminotermické zváranie technológiou firmy RAILTECH INTERNATIONAL metódami  AP, PLA a firmy Elektrothermit Essen metódami SoWoS, SkV, SkV-L 75 a metódou SRZ (zváranie žliabkových koľajníc v koľajisku
  • elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB, naváranie opotrebovaných srdcoviek, krídlových a a kolenových koľajníc ručne, zváranie žliabkových a blokových koľajníc ručne, naváranie opotrebovaných jazykov výhybiek ručne, zváranie široko pätných koľajníc ručne, naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z materiálu Mn 13 ručne a z bainitickej ocele.
  • naváranie žliabkových koľajníc elektrickým oblúkom pod tavivom bez pred ohrevu technológiou firmy ESAB.

Regenerácia srdcoviek a jazykov výhybiek navarovaním

Zváračské práce v rámci regenerácie opotrebovaných súčiastok výhybiek vykonávame ručne obaľovanými elektródami alebo poloautomatickým spôsobom rúrkovým drôtom OK TURBDUR podľa schváleného technologického postupu firmy ESAB. Na správne obrusovanie naváraných častí sa využíva špeciálna rámová brúska GEISMAR a ručné brúsky. Brúska GEISMAR sa používa ja na pravidelné brúsenie prievlakov vznikajúcich vplyvom prevádzky po vložení výhybiek do koľaje. Kontroly správneho geometrického tvaru súčastí výhybiek po obrúsení vykonávame pomocou priestorových šablón PŠR 1 a PŠR 3.

Diagnostika (defektoskopia)

V oblasti železničnej dopravy vykonávame činnosť nedeštruktívneho skúšania koľajníc, zvarov, návarov srdcoviek a jazykov výhybiek. Činnosť je vykonávaná kvalifikovanými pracovníkmi. Pri základnej kontrole koľajníc sa používa ručný univerzálny defektoskop Starmans DIO 562. Pri dohľadaniach chýb a zrenovovaných súčastí výhybiek využívame defektoskop Panametrics Epoch 4. Na kompletné meranie kompletnej sady geometrických veličín modernizovanej koľaje, vlečky sa používa zariadenie KRAB, ktoré je schválené na meranie v sietí Železníc Slovenskej republiky Technickou ústrednou infraštruktúrou. Systém zaznamenáva v kroku 0,25m rozchod, smer, prevýšenie, zbortenie koľaje, prejdenú dráhu. Geometria zvarov koľajníc, hlavne pri rýchlostiach nad 160 km/hod. je stanovená v prísnych toleranciách. Na ich dodržanie sa využíva bezdotykové elektrické pravítko Metal Elektro, kde meranie úseku v oblasti zvaru dĺžky 1m zabezpečuje 250 meracích bodov.

Zhodnocovanie stavebného odpadu

Na základe oprávnenia vydaného Krajským úradom životného prostredia je spoločnosť zhodnocovať stavebný materiál. Zhodnocovanie stavebného materiálu je vykonávané mobilnou drviacou a triediacou jednotkou.

Vyhotovovanie prefabrikovaných a ambulantných lepených izolovaných stykov

Podľa požiadaviek zákazníka vyrábame:

  • prefabrikované lepené izolované styky (LIS) požadovanej dĺžky pre tvary koľajníc S49, R65, UIC 60 v štvordierovom alebo šesťdierovom vyhotovení, ktoré sa vovárajú do koľaje. Výrobok je chránený ako podnikový úžitkový vzor.
    • ambulantné lepené izolované styky sú zriaďované priamo v koľaji do rozrezu koľajnice bez nutnosti zvárania. Okrem lepených izolovaných stykov ponúkame aj zriadenie ambulantných montovaných izolovaných stykov z komponentov do dávaných firmou PRAKON.