Automatická strojná podbíjačka s diaľkovo optickým zariadením slúžiacim na riadenie smeru a výšky koľaje s využitím rádiostanice. Optické zariadenie má vysokú svetelnosť a je ho možné použiť aj za nepriaznivých rozhľadových podmienok.
Systém SVA-KRAB  zaznamenáva grafické výstupy ihneď po skončení práce  stroja. Merací systém KRAB je možné použiť aj ako ručný merací vozík GPK-KRAB, pomocou ktorého je umožnená ručná kontrola staničných alebo vlečkových koľají. Výsledky z merania pracovník spracováva na PC.
Systém DAR SDO slúži na meranie a vyhodnocovanie GPK tak, že umožňuje snímať v priebehu práce stroja geometrickú polohu koľaje za strojom a údaje dôležité pre posúdenie činnosti pri podbíjaní.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment